Vài ghi chú về hiệu suất và quản lý thời gian

Thời gian gần đây Tôi quan tam nhiều đến việc làm thế nào để nâng cao hiệu suất làm việc. Sao khi đọc hàng chục cuốn sách về quản lý thời gian, nâng cao hiệu suất trong công việc Tôi rút ra được vài ghi chú như sau. Xác định rõ mục tiêu là phần …